Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

1358 54fa 420
Reposted fromrol rol viabrakperspektyw brakperspektyw

October 16 2016

0640 85c2 420
Reposted fromkjuik kjuik viaczinok czinok
8692 7d6f 420
Reposted frombadthings badthings viaaliciaem aliciaem
5067 c814 420
Reposted fromzusnA zusnA viaegocentricgirl egocentricgirl
I to nie jest żaden Weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, chory psychicznie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsecretoflife secretoflife viatereseek tereseek
0901 54fd 420
Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viazulu zulu
4685 5bda 420
Reposted fromrol rol viaKacSousse KacSousse
...Czasem wydawało jej się takie dziwne- i takie niestosowne - że można z kimś być tak blisko, spać z tą osobą, budzić się przy niej, robić razem przeróżne rzeczy natury osobistej, a potem nagle nie znać nawet jej numeru telefonu, nie wiedzieć, gdzie mieszka i pracuje, co robiła dziś, tydzień temu i w zeszłym roku...''
— Liane Moriarty ''a teraz śpij''
Reposted fromSalute Salute viaBlind-jellyfish Blind-jellyfish
5128 651a 420
7010 8fa3 420
pull up
Reposted frombookaholic bookaholic viaLusia Lusia
4916 8e47 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMountainGirl MountainGirl
Reposted frombluuu bluuu viabarricade barricade
7167 c435 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikaris ikaris
7034 80fc 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaLusia Lusia
5930 5a8a 420
Reposted fromMaelstrom Maelstrom vialefu lefu
7232 4e47 420
9820 ec35 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaLaguna Laguna
4371 7ad0 420
Reposted frombluuu bluuu viaLaguna Laguna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl